การเดินทางไกลด้วยรถยนต์ในแต่ละครั้งย่อมมีความเสี่ย งต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงนั้นได้ด้วยการเตรียมพร้อมท ั้งร่างกาย...